Digital trygghet

Publicerad

I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. Förutom bland annat digital kompetens är trygghet och tillgänglighet viktiga faktorer för digital delaktighet. Privata och offentliga aktörer behöver agera på ett ansvarsfullt sätt. Det är angeläget att det digitala samhället genomsyras av ett demokratiskt synsätt och att alla ska känna en grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen. Alla ska våga lita på digitala tjänster och både vilja och kunna bidra till användningen av dessa.

Det krävs dessutom säkra digitala system, som värnar den personliga integriteten och att identifierade sårbarheter hanteras när människor och samhället i allt högre grad blir beroende av att teknik är uppkopplad och kommunicerbar via internet. Digitaliseringskommissionen har identifierat förstärkt säkerhet och integritet liksom tillit till tekniken och till samhället som viktiga frågor att hantera inom ramen för en framåtriktad digitaliseringspolitik.

Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

En digital identitet

Regeringen vill ha ökad användning av e-legitimation i tjänsten

Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering, Prop. 2020/21:81

Utredning för att förbättra hanteringen och säkerheten kring svenska identitetshandlingar

Betänkandet Reebot -omstart för den digitala förvaltningen, SOU 2017:114 (länken finns även under Digital ledning > Tydligare statligt ledarskap i förändring)

Höga krav på säkerhet

Uppdrag om fördjupad samverkan inom cybersäkerhetsområdet genom ett nationellt cybersäkerhetscenter

Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

Uppdrag för hög säkerhet i 5G-nätet

Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten 

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra till ökad kunskap om informationssäkerheten hos bevakningsansvariga myndigheter

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra till ökad kunskap och samverkan på informationssäkerhetsområdet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att stärka allmänhetens samt små och medelstora företags motståndskraft mot it-incidenter 

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att förbättra kommunernas informationssäkerhet i samarbete med länsstyrelserna

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att förbereda genomförandet av direktivet 2016/1148/EU om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen 

Uppdrag till PTS att föreslå en förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen

Ny säkerhetsskyddslag

Uppdrag till Försäkringskassan att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift 

Uppdrag till utredare att granska Transportstyrelsens upphandling av it-drift 

Uppdrag till Statskontoret att utreda kostnader för och finansiering av tillsynsverksamhet enligt NIS-direktivet

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, prop 2017/18: 205

Telekområdet överens om cybersäkerhetsakt

Rekommendation om hantering av olagligt innehåll på onlineplattformar

Komplettering av Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213)

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att ta fram en samlad handlingsplan för dessa myndigheters arbete utifrån målen i Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (skr. 2016/17:213).

 

Integritet i det digitala samhället

En ny dataskyddslag ska komplettera EU:s dataskyddsförordning, Prop. 2017/18:105 

Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar, Prop. 2017/18:115

EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden, Prop 2017/18:122 

Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning, Prop. 2017/18:113 

Kriminalvårdens datalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning, Ds 2017:46 

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning, SOU 2017:66

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten 

Uppdrag till Datainspektionen att ta fram stöd för näringslivets anpassning till EU:s nya dataskyddsförordning

Datalagring – brottsbekämpning och integritet, SOU 2017:75 

Översyn av arkivområdet, Dir. 2017:106 

Så stärker vi den personliga integriteten - slutbetänkande från Integritetskommittèn, SOU 2017:52

Lagförslag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning

Demokratin värnas i digitala miljöer

Handlingsplan: Till det fria ordets försvar - åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland journalister, förtroendevalda och konstnärer 

Uppdrag till Statens medieråd om kampanjen No Hate Speech Movement 

Digital arkivering - en statusrapport utarbetad till NorDig2017 

Interpellation i riksdagen 2017/18:191 Digitalisering av filmarvet 

Satsning på digitala utsändningar inom scenkonsten 

Satsning på digitalisering av material vid kulturarvsinsitutionernas bibliotek

Remiss av SOU 2017:100 Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov

Nationell satsning på medie- och informationskunnighet ska öka motståndskraften mot desinformation och näthat

En trygg och mobil arbetsmarknad

Nordiska ministerrådet för arbetsliv - Sveriges ordförandeskap 2018

Fungerande digitala marknader och trygga konsumenter

Utredning föreslår begränsad alkoholreklam i sociala medier, SOU 2017:113 

Genomförande av det andra betaltjänstdirektivet, PSD2

Fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige

För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. På den här sidan presenteras initiativ kopplade till strategin och respektive delmål.