Innehållet publicerades under perioden

-

Nationella godstransportrådet

Publicerad

Under förra mandatperioden beslutade regeringen om en nationell godstransportstrategi: Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi. I strategin aviserades att ett nationellt godstransportråd skulle tillsättas.

Nationella godstransportrådet inrättades den 23 augusti 2018. Syftet med rådet är att det ska bidra till arbetet för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och till genomförandet av den nationella godstransportstrategin.

Nationella godstransportrådet har ett fyraårigt uppdrag och ska vara ett rådgivande organ för löpande utbyte av erfarenheter och synpunkter mellan regeringen och företrädare för näringsliv, intresseorganisationer, forskningsinstitut, universitet och högskolor, kommuner och landsting med flera.

Rådets arbete ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Rådet skapar en kontinuitet i arbetet för att utveckla godstransporterna och möjliggör ett utvecklat samarbete. Arbetet ska genomföras utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv.

Ett kansli för det Nationella godstransportrådet har inrättats på Trafikverket och leds av kanslichef Åsa Tysklind.

Ledamöter

Statsrådet Tomas Eneroth har regeringens uppdrag att vara ordförande i Nationella godstransportrådet, samt att utse ledamöterna.

Rådet består av följande personer:

Ledamöter i nationella godstransportrådet

 • Arvidsson, Ylva, Chef flygfrakt Swedavia

 • Axelsson, Svante, Nationell samordnare Fossilfritt Sverige

 • Boholm, Karolina, Transportdirektör Skogsindustrierna

 • Borgenstam, Linda, VD Schenker Consulting

 • Dahlsten, Marcus, VD Transportföretagen

 •  Engström, Rickard, VD Svensk Sjöfart

 • Engstrand, Gustaf, Näringspolitisk chef Tågföretagen

 • Gegö, Rickard, VD Sveriges Åkeriföretag

 • Haglund, Peter, sektionschef Sveriges kommuner och regioner

 • Kjellgren, Karolina, Head of Oceania Trade Wallenius Wilhelmsen Logistics AB

 • Lavecchia, Gabriella, vice förbundsordförande Seko

 • Nilsson, Marie, Förbundsordförande IF Metall

 • Nilsson, Ulrika, VD Piteå Hamn

 • Ranhagen, Jenni, VD Näringslivets transportråd.

 • Roso, Violeta, docent Chalmers tekniska högskola.                   

 • Sundling, Jan, Styrelseordförande Green Cargo

 • Wreeth, Tommy, förbundsordförande Transportarbetareförbundet