En europeisk e-juridikportal

Uppdaterad

Den europeiska e-juridikportalen gör det lättare att hitta rättslig information och att arbeta med rättsliga ärenden inom EU. Genom portalen får till exempel enskilda medborgare och företag bättre tillgång till rättsliga förfaranden i hela EU. Informationen på portalen finns på 22 språk.

Samlad information hjälper dig att ta reda på dina rättigheter

Den europeiska e-juridikportalen fungerar som en elektronisk "one-stop-shop" där all information om medlemsstaternas och EU:s rättssystem och rättsliga förfaranden samlas på ett enda ställe. På portalen finns även en mängd länkar till relevanta webbplatser och dokument.

Vem har nytta av portalen? 

Enskilda medborgare kan få information om hur de 28 medlemsstaternas rättssystem fungerar. De kan få snabba svar när de ställs inför svårigheter till följd av till exempel skilsmässa, dödsfall eller en rättstvist. Genom portalen kan enskilda få kontaktuppgifter till en jurist i en annan medlemsstat samt information om vilken domstol man kan vända sig till för att inleda en rättsprocess i ett annat land, vilken medlemsstats lagstiftning som är tillämplig i gränsöverskridande tvister, när och hur man kan begära rättshjälp med mera.

Professionella rättstillämpare, till exempel advokater och domare, får genom portalen bättre tillgång till rättslig information. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser mellan olika länders rättssystem och att ge tillgång till information om rättsliga avgöranden som fattats i andra medlemsstater. Portalen ger också tillgång till en rad rättsdatabaser och underlättar kontakter med kollegor genom olika professionella nätverk. Den innehåller dessutom information om juridisk fortbildning i medlemsstaterna.

För företagare kan portalen till exempel ge information om hur man driver in en penningfordran i en annan medlemsstat eller får uppgifter ur andra medlemsstaters insolvens-, företags- och fastighetsregister.

Portalen är ständigt under utveckling

Under de närmaste åren kommer kommissionen att arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att stegvis utöka portalens innehåll och utveckla nya funktioner. Avsikten är att kommande versioner av portalen ska möjliggöra för EU-medborgare att hantera mindre gränsöverskridande tvister och europeiska betalningsförelägganden elektroniskt direkt via portalen. Vidare är tanken att användare ska kunna få tillgång till andra medlemsstaters insolvens-, företags- och fastighetsregister.

Bakgrunden till samarbetet

Behovet av gränsöverskridande rättsliga tjänster har vuxit i takt med att rörligheten inom EU har ökat. Allt fler EU-medborgare tillbringar tid i andra medlemsstater än sin egen. Det har blivit vanligare att studera och arbeta i andra länder och de internationella äktenskapen har blivit fler. Även små företag är verksamma på den internationella marknaden. Följaktligen har det blivit allt vanligare med gränsöverskridande tvister.

Sedan 2006 bedrivs ett arbete inom EU som syftar till att använda den moderna tekniken inom juridiken. Syftet med arbetet är att förbättra medborgarnas tillgång till rättsväsendet samt att rationalisera och förenkla rättsliga förfaranden. En betydande del av arbetet med e-juridik handlar om att utveckla den europeiska e-juridikportalen.

Justitie- och inrikesministrarna i EU har antagit en handlingsplan för arbetet med e-juridik. Handlingsplanen innehåller en tidplan för arbetet med att utveckla e-juridiken inom EU och i den fördelas ansvaret för arbetsuppgifterna.

Kontaktpunkt

Om du har synpunkter eller frågor om e-juridikportalen är du välkommen att kontakta kontaktpunkten för portalen på Justitiedepartementet.

Kontakt

Kontaktpunkt e-juridik
e-post till Kontaktpunkt e-juridik