Regeringens beslut och initiativ med anledning av nya coronaviruset

Uppdaterad

Den senaste tiden har regeringen presenterat en rad olika åtgärder på flera områden för att bekämpa det nya coronaviruset. Regeringens arbete och beslut syftar till att:

• Begränsa smittspridning i landet.
• Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
• Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
• Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
• Begränsa oro, bland annat genom information.
• Att sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Nedan redovisas löpande ett urval av regeringens beslut och initiativ.

 • Statsminister Stefan Löfven sitter vid ett bord

  Den 22 mars höll statsminister Stefan Löfven ett tal till nationen med anledning av coronaviruset.

  Foto: Ebba Grape

 • Stefan Löfven samtalar med personal i skyddskläder i ett provtagningstält.

  Statsminister Stefan Löfven besökte Smittskydd Västra Götaland och infektionsmottagningens provtagningstält vid Östra sjukhuset för att få en uppdaterad lägesbild med anledning av nya coronaviruset.

  Foto: Fredrik Ståhl/Regeringskansliet

 • Finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund under en pressträff.

  Finansminister Magdalena Andersson, finansmarknadsminister Per Bolund, Centerpartiets ekonomisk-politisk talesperson Emil Källström och Liberalernas ekonomisk-politisk talesperson Mats Persson presenterade ett krispaket med fokus på jobb och omställning. Bland annat föreslogs att tillfälligt sänka kraven på vem som kan få a-kassa och satsningar på utbildningar.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Kungen, statsministern och socialaminister Lena Hallengren sitter vid ett bord.

  Under en extra informationskonselj på slottet har statsminister Stefan Löfven underrättat H.M. Konungen om regeringens arbete med att begränsa och bromsa spridningen av det nya coronaviruset i Sverige.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Isabella Lövin sitter framför en tv-skärm med ett videomöte igång.

  Statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Isabella Lövin höll videomöte med pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF för att höra hur de jobbar med sina medlemmar kring information och aktiviteter som påverkas av spridningen av det nya coronaviruset.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Kulturminister Amanda Lind står framför Skansens entré.

  Kulturminister Amanda Lind meddelade att flera museer, scener och kulturinstitutioner, bland andra Skansen, kommer att få sitt statliga bidrag utbetalat tidigare än vanligt i år för att lindra de ekonomiska konsekvenserna som virusutbrottet medfört.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Utbildningsminister Anna Ekström sitter framför en surfplatta som står på en trave uppslagsverk.

  Utbildningsminister Anna Ekström har testat på distansundervisning i praktiken. Gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet rekommenderas att tills vidare bedriva distansutbildning.

  Foto: Anja L Sundberg/Regeringskansliet

 • Socialminister Lena Hallengren intervjuas av en reporter med tv-kamera.

  Under en pressträff meddelade Socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att myndigheten beslutat att endast bordsservering framöver kommer vara tillåten på restauranger, kaféer, nattklubbar och barer.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid ett mötesbord.

  Hur kan regeringen, Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården i den pågående coronakrisen? Det diskuterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och representanter från Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter.

  Foto: Björn Lindau/Regeringskansliet

 • Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen blir filmad utomhus.

  BRIS hade samlat in frågor från barn med anledning av coronakrisen som jämställdhetsminister Åsa Lindhagen fick svara på (hon är också ansvarig minister för frågor om barns rättigheter).

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med militärer och sjukvårdsutrustning inne i Stockholmsmässan

  Försvarsminister Peter Hultqvist besökte fältsjukhuset i Stockholmsmässan i Älvsjö. Fullt utbyggt kommer fältsjukhuset att rymma 600 vårdplatser. Fältsjukhus sätts upp på flera platser i landet, bland annat i Göteborg.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Utrikesminister Ann Linde pratar i telefon och tittar på en datorskärm.

  Utvecklingen påverkar många svenskar som befinner sig utomlands. UD och utlandsmyndigheterna har omfördelat betydande resurser för att löpande hantera detta. Utrikesminister Ann Linde är chef för Utrikesdepartementet.

  Foto: Regeringskansliet

Hälso- och sjukvård

Statsministern och H.M. Konungen har till svenska folket framhållit vikten av att alla tar sitt eget ansvar för att begränsa spridningen av viruset, och att lyssna på och följa våra expertmyndigheters råd. Statsministern och socialminister Lena Hallengren har uppmanat var och en att ställa in resor som inte är absolut nödvändiga i påsk. Regeringen har också beslutat om besöksförbud från och med 1 april på samtliga landets äldreboenden.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har fått flera uppdrag kopplade till att bekämpa virusutbrottet. Folkhälsomyndigheten ska skyndsamt starta och koordinera arbetet med utökad nationell provtagning av covid-19. Syftet är bland annat att lindra de samhällseffekter ett stort personalbortfall inom hälso- och sjukvården, omsorgen och andra viktiga verksamheter har. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska tillsammans med expertmyndigheterna ta fram ett informationsmaterial vilket ska spridas till alla hushåll.

Intensivvården kan komma att bli mycket ansträngd och kapaciteten kommer att behöva skalas upp. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att samordna koordinationen och utökningen av intensivvårdsplatser i Sverige. För att avlasta hälso- och sjukvården föreslår regeringen att temporärt upphäva kravet på läkarintyg vid sjukskrivning från och med den åttonde sjukdagen. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har träffat fack och arbetsgivare inom hälso- och sjukvårdsområdet samt Arbetsmiljöverket och diskuterat hur en hållbar arbetsmiljö kan säkras.

Socialstyrelsen har  utsetts till nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning. På begäran av Läkemedelsverket har regeringen beslutat att apotek inte får lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Regeringen arbetar internationellt för att de exportrestriktioner som andra länder har infört på medicinsk skyddsutrustning ska upphävas. För att underlätta att det desinfektionsmedel som importeras till Sverige når sjukvården snabbt har regeringen tillfälligt ändrat de regler som kräver att produkterna ska vara märkta på svenska.

Regeringen har föreslagit ökade resurser under 2020 till civilsamhällesorganisationer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer samt med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer. Dessa grupper riskerar att hamna i en särskilt svår situation på grund av det nya coronaviruset. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen har även samtalat med representanter för civilsamhället i områden med socioekonomiska utmaningar.

Tal: Statsminister Stefan Löfvens tal till nationen

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av det nya coronaviruset

Artikel: Arbete inom folkhälsa, sjukvård, social omsorg och socialförsäkringar med anledning av coronaviruset

Pressmeddelande: Nya regler ska förbättra tillgången på desinfektionsmedel

Resor och internationella kontakter

Regeringen har på Europeiska rådets och kommissionens uppmaning beslutat att från och med den 19 mars förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige. Beslutet gäller till att börja med under 30 dagar och ska inte vara längre än nödvändigt.

Sedan den 14 mars avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder. UD beslutade den 3 april att förlänga avrådan till och med 15 juni, varefter en ny bedömning kommer att göras. Beslut om förlängning tas på grund av ytterligare stängda gränser, omfattande begränsningar i in- och utresemöjligheter, karantänsbestämmelser och utegångsförbud i en växande del av världens länder. Sveriges utlandsmyndigheter följer utvecklingen noga. UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00.

Utvecklingen påverkar många svenskar som befinner sig utomlands. UD och utlandsmyndigheterna har omfördelat betydande resurser för att löpande hantera detta.

På de platser där möjligheterna för svenska resenärer att ta sig hem är uttömda och där situationen för resenärerna är allvarlig arbetar UD för att hjälpa svenskar hem. Detta genom nära kontakt med kommersiella flygbolag, tät dialog med lokala myndigheter i berörda länder och internationellt samarbete för att samordna transportmöjligheter med EU-länder och nordiska kollegor.

Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson har meddelat att regeringen och ansvariga myndigheten Sida lägger om sina resurser med ökat fokus på det globala arbetet mot spridningen av covid-19.

Statsministern håller kontakt med EU:s stats- och regeringschefer, och har träffat representanter för europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och världshälsoorganisationen WHO.

Pressmeddelande: 10 miljoner kronor extra till konsulärt bistånd

Pressmeddelande: Ett tillfälligt förbud mot resor till Sverige med anledning av covid-19

Artikel: Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset

Ekonomi, näringsliv och finans

Inför årets vårändringsbudget har regeringen föreslagit att ge kommuner och regioner ytterligare generella statsbidrag och kompensation för extraordinära åtgärder för merkostnader inom hälso- och sjukvården, än de som tidigare aviserats. Även tillfälligt borttagna prestationskrav för den så kallade kömiljarden samt ökade anslag till SOS Alarm har föreslagits.

I ett krispaket med fokus på jobb och omställning har regeringen bland annat föreslagit att tillfälligt sänka kraven på vem som kan få a-kassa samt att tak och grundbelopp i a-kassan tillfälligt höjs. Regeringen vill även under 2020 öka Arbetsförmedlingens resurser och stärka arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom utökat stöd till arbetslösa som startar företag och kommunala sommarjobb för ungdomar. Förslaget innehåller även utbildningssatsningar, sammanfattade under rubriken ”Skola och högre utbildning” nedan.

Regeringen har även föreslagit ett krispaket för att mildra konsekvenserna för jobb och företag. Det handlar bland annat om en statlig företagsakut för små och medelstora företag, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Dessutom ska Almi Företagspartner, Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden få utökade lånemöjligheter.

I en andra extra ändringsbudget fanns följande åtgärder:

 • kommuner och regioner får kompensation för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården
 • karensavdraget slopas
 • berörda statliga myndigheter får tillskott
 • anslaget för smittbärarpenning höjs
 • staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
 • företag får likviditetsersättning via skattekonto
 • ett nytt system för korttidspermittering införs

I en första extra ändringsbudget har flygföretagen under 2020 getts möjlighet till kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS.

För att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har regeringen föreslagit en ny, tillfällig lag som gör det enklare att delta utan att närvara personligen.

Anders Ferbe har utsetts till regeringens samordnare och ska hålla kontakt med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inhämta information om hur coronaviruset påverkar olika branscher.

Artikel: Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

Proposition: Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Skola och högre utbildning

För att möta ett ökat behov av utbildning och omställning på arbetsmarknaden och göra det enklare att studera i hela landet har regeringen bland annat föreslagit satsningar på vuxenutbildningar, folkbildning samt universitet och högskolor.

En ny lag ger regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Lagen ger även en huvudman rätt att i vissa fall tillfälligt stänga en pedagogisk verksamhet. Att stänga grund- och förskolor är i dagsläget inte aktuellt. Regeringen har förberett för att, om läget skulle förändras, säkerställa omsorg för de barn och elever vars föräldrar jobbar i samhällsviktig verksamhet.

Regeringen har beslutat att skolor som efter beslut från expertmyndighet måste hållas stängda får anpassa skolverksamheten till exempelvis fjärr- eller distansundervisning. Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet rekommenderas att tills vidare bedriva distansutbildning.

Regeringen bedömer att beviljat studielån, i de fall ingen undervisning ges, inte heller bör behöva betalas tillbaka. För att vårdstudenter ska kunna arbeta i vården utan att studiemedlet minskas har regeringen föreslagit att fribeloppet för alla som får studiemedel tillfälligt slopas under 2020.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att högskoleprovet inte kommer att genomföras våren 2020. Regeringen ser över hur detta ska hanteras inför höstens antagningsomgång.

Regeringens arbete inom utbildningsområdet med anledning av nya coronaviruset

Infrastruktur och livsmedelsförsörjning

Landsbygdsminister Jennie Nilsson har diskuterat svensk livsmedelsförsörjning och berörda aktörers beredskapsförmåga med svenska branschorganisationer, företag och fackliga representanter inom livsmedelssektorn. Hon har även samtalat med sina nordiska ministerkollegor. Sveriges livsmedelsförsörjning är i grunden god och stater som har stängt sina gränser har uttalat att man gör undantag för varu- och godsleveranser. Under ett möte med representanter för den svenska fiskerinäringen har Jennie Nilsson diskuterat de effekter som det nya coronaviruset medfört för branschen. 

Digitaliseringsminister Anders Ygeman har samlat telekombranschen för att få en lägesbild av förmågan att upprätthålla infrastrukturen för elektroniska kommunikationer i hela landet. Anders Ygeman har också haft samtal med aktörer som tillhandahåller exempelvis e-legitimationstjänster, validering av elektroniska underskrifter, autentisering av webbplatser och säkra elektroniska leveranser. Syftet var att få en lägesbild av branschens kapacitet att upprätthålla samhällskritisk infrastruktur.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har fått i uppdrag att projektleda öppna data-satsningen Hack for Sweden, som i närtid ska fokusera på att lösa samhällsutmaningar skapade till följd av covid-19, exempelvis digital smittspårning, delning av kritiska resurser eller stöd till isolerade.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har samtalat med företrädare för godstrafiken, vilken är central för försörjningstryggheten för dagligvaruhandel och industri, och pratat med representanter för kollektivtrafik och taxi. Tomas Eneroth har även kallat de regionala kollektivtrafikmyndigheterna till ett möte för att försäkra sig om att alla är fullt informerade om vad som gäller för kollektivtrafiken framöver. 

Artikel: Information om livsmedelsförsörjningen i Sverige med anledning av det nya coronaviruset

Kultur, idrott och sammankomster

Regeringen har beslutat att tills vidare förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Detta är en åtstramning av det tidigare regeringsbeslut som satte en deltagargräns vid 500 personer. För restauranger, kaféer, nattklubbar och barer gäller att endast bordsservering är tillåtet.

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av det publiktapp som virusutbrottet medfört kommer flera museer, scener och kulturinstitutioner att få sitt statliga bidrag utbetalat tidigare än vanligt i år.

Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna. 500 miljoner kronor går till kulturen, bland annat till verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar, men även till arrangörer av mindre arrangemang. 500 miljoner kronor går till idrottsaktörer som organiserar idrottsevenemang. Regeringen fortsätter föra dialog med berörda aktörer och analysera behov av ytterligare stöd.

För att stötta medier i hela landet har regeringen, som en del i vårändringsbudgeten 2020, föreslagit en permanent förstärkning av mediestödet. Dessutom har regeringen föreslagit tillfälliga regeländringar i presstödet och ändrade regler för tv-reklam. Syftet är bland annat att underlätta för de annonsberoende medier som till följd av coronaviruset snabbt förlorat en stor del av sina annonsintäkter.

Amanda Lind har även haft möten med representanter för religiösa samfund, det civila samhället, med representanter för kulturbranschen, filmbranschen, museibranschen samt arrangörer av publika arrangemang för att få deras perspektiv på framtida behov.

Pressmeddelande: Stöd till medierna med anledning av coronavirusets spridning

Artikel: Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare 

Pressmeddelande: En miljard kronor till kultur och idrott till följd av coronavirusets effekter

Råd och information gällande det nya coronaviruset

Information om genomförande av de åtgärder regeringen presenterat finns hos ansvariga myndigheter. På den länkade sidan har Regeringskansliet samlat var du hittar information om din fråga hos de olika myndigheterna.