Regeringsuppdrag från Statsrådsberedningen

Uppdrag att kartlägga och analysera vissa insatser i LSS Diarienummer: S2012/8853/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga insatserna ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse samt bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 februari 2015.