Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att låta barn komma till tals i tillsyn över psykiatrisk tvångsvård Diarienummer: S2014/2930/FS

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att utveckla och pröva arbetssätt som säkerställer att barn som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården själva kommer till tals och får framföra sin mening inom ramen för tillsynsinsatser. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2014.