Regeringsuppdrag från Försvarsdepartementet

Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende totalförsvarsplanering

Publicerad

Regeringen beslutade den 10 december att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Ladda ner:

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast den 10 juni 2016 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) lämna förslag till gemensamma grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering för totalförsvaret. Grundsynen ska beakta de utgångspunkter som framgår av bilagan till detta beslut.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast 10 juni 2017, redovisa en samlad bedömning av Försvarsmaktens behov av stöd från bevakningsansvariga myndigheter inför och höjd beredskap samt bevakningsansvariga myndigheters möjligheter att tillhandahålla sådant stöd inom ramen för det civila försvaret.