Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Konstnärsnämnden att utveckla former för att ge stöd till konstnärer som utsätts för hot och hat Diarienummer: Ku2017/01673/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Konstnärsnämnden att utveckla former för att ge stöd till konstnärer som utifrån sin konstnärliga verksamhet utsätts för hot och hat. Det nu aktuella uppdraget är ett förtydligande av det särskilda uppdrag att utveckla insatser för att ge stöd till utsatta konstnärer som Konstnärsnämnden har i regleringsbrevet för 2017. Uppdraget syftar till att öka kunskapen och förståelsen för konstnärers situation samt att samla och sprida information om det stöd som finns för konstnärer vid utsatthet för hot och hat.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 mars 2018.

Ladda ner: