Uppdrag till Statskontoret att utreda kostnader för och finansiering av tillsynsverksamhet enligt NIS-direktivet Diarienummer: Ju2017/08091/L4

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utreda

  • de ekonomiska konsekvenserna för de myndigheter som får ansvar för löpande tillsyn av leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster enligt direktivet 2016/1148/EU om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet), och
  • om tillsynsverksamheten bör avgiftsfinansieras och, oavsett vilken bedömning som görs i den delen, föreslå hur avgiftsfinansiering kan utformas för varje sektor i direktivet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Ekonomistyrningsverket, de av utredningen föreslagna tillsynsmyndigheterna och andra berörda myndigheter ska samverka med Statskontoret i uppdraget.

Statskontoret ska hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat om arbetets gång.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2018.