Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar Diarienummer: U2017/04044/UF, U2018/00951/UF

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att stödja de aktörer, i första hand kommuner, som arbetar i verksamheter som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar.

Ladda ner:

MUCF ska stödja lokal organisations- och verksamhetsutveckling så att förutsättningar skapas för att ge unga som varken arbetar eller studerar ett tidigt och samordnat stöd. MUCF ska även utgöra ett informations- och kunskapsstöd i frågor som rör unga som varken arbetar eller studerar.

MUCF ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om uppdragets genomförande. En redovisning av uppdragets inledande del ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2019 och en slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2021.