Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare m.m. Diarienummer: Ju2018/02627/L2

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län att gemensamt

  • ta fram riktlinjer för
    - hur ställföreträdare bör redovisa sin förvaltning,
    - hur överförmyndare bör granska ställföreträdares förvaltning, och
    - hur överförmyndare bör kontrollera en persons lämplighet som ställföreträdare,
  • överväga i vilka avseenden insamlingen av statistik över överförmyndarnas och överförmyndarnämndernas verksamhet kan förbättras för att statistiken ska bli mer tillförlitlig och användbar i tillsynsverksamheten.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska samordna redovisningen av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 april 2019.

Pressmeddelande: Åtgärder för en bättre tillsyn på området för gode män och förvaltare