Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att genomföra stödjande insatser med anledning av covid-19 Diarienummer: U2020/02765/S

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att genomföra insatser för att stödja huvudmän, utbildningsanordnare, rektorer, lärare, förskollärare samt övrig personal i skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utbrottet av det nya coronaviruset i syfte att underlätta arbetssituationen.

Ladda ner:

Skolverket ska ta fram och sprida lärande exempel på hur arbetet kan organiseras med stöd i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, andra bestämmelser som rör skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter med anledning av covid-19. I uppdraget ingår att ta fram specifikt stöd för att underlätta delar av utbildningen som är särskilt svåra att genomföra under pandemin, som till exempel praktisk arbetslivsorientering (prao), arbetsplatsförlagt lärande (APL), prövning, betygssättning och utvecklingssamtal. I uppdraget ingår även att ta fram stöd för elevhälsans arbete, stöd för arbetet med nyanlända elever, elever på introduktionsprogram och elever i behov av särskilda stödinsatser, t.ex. på grund av familjens situation eller andra sociala skäl, en funktionsnedsättning, bristande kunskaper i svenska språket, bristande datorvana eller bristande tillgång till sådan utrustning som behövs i denna situation. Skolverket ska även utforma stöd som ger huvudmän, utbildningsanordnare och rektorer vägledning att organisera verksamheten på ett sätt som ger en rimlig arbetssituation för förskollärare, lärare samt övrig personal i skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet. Vidare ska stöd för att bemöta barns och elevers oro till följd av den pågående situationen tas fram.

Skolverket ska samråda med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens skolinspektion samt inhämta kunskaper och erfarenheter från andra relevanta myndigheter och aktörer, bl.a. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet.

De stödjande insatserna enligt detta uppdrag ska finnas tillgängliga senast den 7 maj 2020 och kontinuerligt uppdateras efter behov. Skolverket ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet och uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 18 december 2020.