Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om kunskapshöjande insatser om nationella adoptioner m.m. inom familjehemsvården Diarienummer: S2020/05272/SOF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under perioden 2020–2022 genomföra kunskapshöjande insatser inom familjehemsvården om bl.a. nationella adoptioner, för att stärka tryggheten och stabiliteten för familjehemsplacerade barn.

Ladda ner:

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.

Socialstyrelsen ska senast den 31 maj 2021 inkomma med en kort skriftlig delredovisning av uppdraget. Delredovisningen ska innehålla en beskrivning av hur myndigheten har spridit kunskap och information om bl.a. nationella adoptioner under 2020 samt en beskrivning av planeringen av uppdragets genomförande i sin helhet.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Samråd bör ske med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner, ett urval av kommuner och med andra relevanta aktörer.