Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utvärdera satsningen på 10 000 fler polisanställda Diarienummer: Ju2021/02238

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att följa upp resursanvändningen inom Polismyndigheten och analysera resultatet av anslagshöjningarna till myndigheten som syftar till att utöka antalet anställda med 10 000 under perioden 2016–2024. I detta ingår att kartlägga hur de ekonomiska tillskotten har fördelats och använts i Polismyndigheten samt analysera hur verksamheten och dess resultat har utvecklats.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 24 mars 2023 och den 18 oktober 2024. Uppdraget ska slutredovisas senast den 27 mars 2026.