Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att studera hur barn och unga involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk Diarienummer: Ju2022/01405

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera hur barn och unga involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk. Med involvera avses allt från successivt inträde till aktiv rekrytering i kriminella nätverk.

Ladda ner:

Brå ska belysa hur relationen mellan yngre och äldre i kriminella nätverk ser ut och visa på vilka olika sätt som barn och unga involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk. Studien ska synliggöra vad som kännetecknar de flickor respektive pojkar som i olika åldrar lockas till och utnyttjas i kriminella miljöer. Studien ska också visa på vilka drivkrafter som finns bland äldre kriminella aktörer när det gäller att utnyttja barn och unga, samt hur yngre lockas att delta aktivt eller bidra till kriminella aktiviteter. Brå ska också, i den mån det är möjligt, bedöma omfattningen av problemet och utvecklingen över tid. I uppdraget ingår att Brå ska lyfta fram lovande internationella och nationella erfarenheter för att motverka att barn och unga involveras i kriminella nätverk. I uppdraget ingår även att lämna förslag på andra åtgärder som kan vidtas för att förebygga att barn och unga rekryteras till och på andra sätt involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk.

Brå ska inom ramen för uppdraget samråda med Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Kriminalvården och Socialstyrelsen. Myndigheterna ska bistå Brå i datainsamlingen. Brå ska även vid behov samråda med andra relevanta aktörer. Barn och ungas erfarenheter ska beaktas i uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 november 2023.