Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att utveckla och sprida ett metodmaterial om arbete mot rasism i offentliga verksamheter

Publicerad

Forum för levande historia får i uppdrag att under 2022–2024 utveckla och sprida ett metodmaterial om arbete mot rasism för att kvalitetssäkra offentliga verksamheters bemötande av allmänheten.

Ladda ner:

Metodmaterialet ska rikta sig till relevanta yrkesgrupper inom offentlig verksamhet som arbetar med frågor som rör verksamhetsutveckling eller liknande funktioner. Myndigheten ska även erbjuda möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte för dessa målgrupper för att ge ett långsiktigt och effektivt stöd i arbetet med att motverka rasism och liknande former av fientlighet i offentlig verksamhet.

Forum för levande historia ska vid behov inhämta kunskap och erfarenhet från länsstyrelserna angående deras arbete med att samordna och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter och från Diskrimineringsombudsmannen.

Forum för levande historia får för uppdragets genomförande använda högst 300 000 kronor under 2022. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet (bankgiro nr: 5052–5781) senast i samband med slutredovisning.

En delredovisning ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 mars 2023. En slutredovisning av uppdraget, inklusive en redogörelse av i vilken utsträckning metodmaterialet har använts av målgruppen och på vilket sätt målgruppen har involverats i processen med att utveckla materialet, ska lämnas senast den 15 mars 2025. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Kammarkollegiet senast samma datum.