Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att genomföra en informationskampanj till allmänhet och företag om informations- och cybersäkerhet Diarienummer: Ju2022/01292

Publicerad

Regeringen ger Myndig­heten för sam­hälls­skydd och beredskap (MSB) i uppdrag att, i sam­verkan med Polis­myndigheten, genom­föra en nationell informa­tions­kampanj under 2022 som riktar sig till allmän­heten och till företag. Informa­tions­kampanjens syfte är att öka medveten­heten och kunskapen om informations- och cyber­säkerhet samt förstärka förmågan att skydda sig mot brott.

Ladda ner:

Informa­tions­kampanjen ska spridas via ända­måls­enliga kanaler i syfte att nå ut till så många som möjligt. Den ska även genom­föras på flera språk, finnas till­gänglig på lätt svenska och vara tillgänglig­hets­anpassad.

MSB ska vid genom­förandet av upp­draget ta tillvara erfaren­heter från informa­tions­kampanjen Tänk säkert samt förhålla sig till arbetet kopplat till EU:s  informa­tions­säkerhets­månad. MSB ska vidare beakta och vidare­utveckla de väg­ledningar och metod­stöd som tidigare tagits fram till mål­grupperna.

Uppdraget ska genom­föras i dialog med de övriga myndig­heter som arbetar inom ramen för det nationella cyber­säkerhets­centret samt med andra relevanta myndig­heter och organisa­tioner.

MSB ska senast den 30 december 2022 lämna en skriftlig redo­visning av uppdraget till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet). I redo­visningen ska även en redo­görelse för kostna­derna för att genom­föra uppdraget ingå.

Laddar...