Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att översätta, anpassa och utvärdera två evidensbaserade våldsförebyggande program 2022–2025

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att översätta och anpassa de två evidensbaserade våldsförebyggande programmen ’Safe Dates’ och ’Dating Matters’.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att låta externa forskare effektutvärdera de anpassade programmen utifrån svenska förhållanden.

När det gäller översättning och anpassning av programmen som rör skolväsendet ska Jämställdhetsmyndigheten arbeta tillsammans med Skolverket. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ska bistå Jämställdhetsmyndigheten med att anpassa de delar av programmen som avser information och stöd till föräldrar. När det gäller utvärdering ska Jämställdhetsmyndigheten i samråd med Skolverket och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd identifiera ett antal kommuner och enskilda huvudmän som ska erbjudas att genomföra båda eller något av programmen i formen av en pilotstudie. Jämställdhetsmyndigheten ska inhämta kunskap från länsstyrelserna i arbetet med att identifiera kommuner samt samverka med länsstyrelserna för att etablera kontakt med kommunerna. Jämställdhetsmyndigheten ska även inhämta kunskap och erfarenheter från Brottsförebyggande rådet (Brå), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum), Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Utredningen En uppväxt fri från våld (Dir.2021:02) samt Folkhälsomyndigheten, särskilt i relation till handlingsplanen för SRHR. Jämställdhetsmyndigheten ska inom ramen för uppdraget planera för hur de våldsförebyggande programmen ska kunna förvaltas, uppdateras och beroende av programmens uppnådda effekt, spridas till andra kommuner och enskilda huvudmän.

Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 1 november 2022 göra en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).