Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att lämna en lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige Diarienummer: Ju2023/01941

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att lämna en lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige.

Ladda ner:

Polismyndigheten ska lämna:

  • en bedömning av hur många personer som är aktiva i, eller är kopplade till, kriminella nätverk i Sverige,
  • en bedömning av hur många aktiva i kriminella nätverk i Sverige som är utländska medborgare,
  • en bedömning av hur könsfördelningen ser ut bland de aktiva gängkriminella,
  • en lämplig indelning i kategorier utifrån vilka roller som de aktiva, eller de som är kopplade till, kriminella nätverk bedöms ha,
  • en lämplig indelning i ålderskategorier, inklusive barn och unga, och en bedömning av hur många som befinner sig i respektive ålderskategori.

Polismyndigheten ska lämna förslag till lämpligt format och tidsintervall för  en löpande redovisning till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) av ovan uppgifter. Av redovisningen ska också framgå ett resonemang och en bedömning av nätverkens och grupperingarnas karaktär, geografiska fördelning och hur detta eventuellt förändras över tid.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Statistiska centralbyrån (SCB)  och vid behov i samråd med andra relevanta myndigheter och aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast  den 23 februari 2024. Om hela eller delar av redovisningen bedöms innehålla säkerhetsskyddsklassificerad information eller sekretessbelagd information ska sådant redovisas i särskild ordning.