Remiss Ds 2015:57 En europeisk utredningsorder

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat departementspromemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 31 mars 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.