Remiss Ds 2016:4 Effektivare hyres- och arrendenämnder Diarienummer: Ju2016/02399/DOM

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat departementspromemorian Effektivare hyres- och arrendenämnder (Ds 2016:4).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 22 augusti 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.