Remiss av Ds 2018:1 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv Diarienummer: Ju2018/00480/L4

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv, Ds 2018:1.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 20 april 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.