Remiss av promemorian Stärkt skydd för valhemligheten Diarienummer: Ju2018/00824/L6

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på promemorian Stärkt skydd för valhemligheten.

Ladda ner:

Remissvaren i två exemplar ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 5 april 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.