Remiss från Miljödepartementet

Remiss av EU-kommissionens förslag - Förordning om återanvändning av vatten Diarienummer: M2018/01920/Nm

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Miljö- och energidepartementet gällande EU-kommissionens förslag på förordning om återanvändning av vatten. Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 7 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.