Remiss från Miljödepartementet

Remiss av SSM:s förslag till avgiftsnivåer och ändringar i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten Diarienummer: M2018/02502/Ke

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de svar som skickats till Miljö- och energidepartementet om Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer och ändringar i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 20 december 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.