Remiss av promemorian Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter

Här kan du ta del av vilka instanser som Miljö- och energidepartementet har remitterat promemorian Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att undanta vissa mindre fjärrvärmeanläggningar från Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast
den 11 mars 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.