Remiss av utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till kärnvapenförbudskonventionen.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Utrikesdepartementet senast fredagen den 26 april 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.