Remiss av promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Diarienummer: U2019/00970/F

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Utbildningsdepartementet har remitterat Promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till
propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera
oredlighet i forskning.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den
7 maj 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.