Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning U2019/00970/F

Publicerad

I promemorian analyseras förslagen i propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (prop. 2018/19:58) och vissa förslag på förordningsnivå i betänkandet med samma namn (SOU 2017:10) ur ett dataskyddsperspektiv. Det lämnas även nödvändiga förslag om kompletterande dataskyddsbestämmelser.

Ladda ner:

Promemorians lagförslag träder i kraft samma dag som lagen om ansvar
för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning, dvs. den
1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

    I lagrådsremissen föreslås en ny lag om prövning av oredlighet i forskning som innebär följande. Frågor om oredlighet i forskning ska prövas av en nämndmyndighet, Oredlighetsnämnden. Oredlighet i forskning ska definieras som allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Proposition (1 st)

  • Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

    I propositionen föreslås en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen ska tillämpas på forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, övriga statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina.