Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Ansvarig: Regeringen, Utbildningsdepartementet

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om prövning av oredlighet i forskning som innebär följande. Frågor om oredlighet i forskning ska prövas av en nämndmyndighet, Oredlighetsnämnden. Oredlighet i forskning ska definieras som allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Ladda ner:

Statliga universitet och högskolor, övriga statliga myndigheter, statliga
bolag och stiftelser, kommuner och landsting, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt enskilda utbildningsanordnare ska vara skyldiga att överlämna misstankar om oredlighet i forskning till Oredlighetsnämnden.

Regeringen ska dock få meddela föreskrifter och i enskilda fall besluta om undantag från lagens tillämpningsområde för forskningshuvudmän som bedriver forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Nämnden ska pröva ärenden som en forskningshuvudman har lämnat över och anmälningar om oredlighet som har kommit in till nämnden. Nämnden ska även få pröva frågor om oredlighet i forskning som den fått kännedom om på annat sätt.

Det föreslås också att det i lagen ska föras in krav på att en forskare ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning och att en forskningshuvudman har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.

I lagrådsremissen föreslås även ändringar i högskolelagen (1992:1434)
och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

    I lagrådsremissen föreslås en ny lag om prövning av oredlighet i forskning som innebär följande. Frågor om oredlighet i forskning ska prövas av en nämndmyndighet, Oredlighetsnämnden. Oredlighet i forskning ska definieras som allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Proposition