Remiss av 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande Diarienummer: I2019/00644/TM

Publicerad

I augusti 2013 trädde 2006 års sjöarbetskonvention i kraft i Sverige. Under 2018 antog ILO ett antal ändringar i konventionen. Ändringarna handlar om en sjömans rättigheter vid sjöröveri och väpnat rån mot fartyg.

Remissinstanser:

Transportstyrelsen har under hösten 2018 haft i uppdrag att ta fram en analys av och förslag till genomförande av 2018 års ändringar av konventionen i svensk rätt. Bifogat återfinns Transportstyrelsens rapport ”2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande”. Bifogat återfinns även ett dokument med de ändringar som ILO antog i juni 2018.

Vidare bifogas en promemoria från Infrastrukturdepartementet som kompletterar Transportstyrelsens rapport med dels ett fullständigt författningsförslag, dels en författningskommentar. I dessa delar ersätter promemorian Transportstyrelsens rapport. I övrigt hänvisas till Transportstyrelsens rapport.

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 1 oktober 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.