Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Komplettering av Transportstyrelsens rapport Analys och förslag till genomförande av 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) I2019/00644/TM

Publicerad

Denna promemoria kompletterar Transportstyrelsens rapport Analys och förslag till genomförande av 2018 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC). Kompletteringen består av dels ett fullständigt författningsförslag, dels en författningskommentar. I dessa delar ersätter promemorian Transportstyrelsens rapport. I övrigt hänvisas till Transportstyrelsens rapport.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)