Remiss från Finansdepartementet

Remiss av utkastet till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall Diarienummer: Fi2019/02392/S1

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser finansdepartementet har remitterat utkastet till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast onsdagen den 21 augusti 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.