Remiss av Boverkets rapport 2019:16 Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem Diarienummer: I2019/01698/E

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som ha ombetts att svara på remissen av Boverkets rapport 2019:16 Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.