Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av promemorian Förslag till ny förordning inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet Diarienummer: Ku2019/01860/KO

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Kulturdepartementet har remitterat promemorian Förslag till ny förordning inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 8 februari 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.