Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år Diarienummer: M2020/01180/R

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som ombetts svara på remissen Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år.

Övriga yttranden i samband med remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den senast den 23 november 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.