Remiss av promemoria med förslag om ny beslutsordning för statens försäljning av mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen Diarienummer: N2020/01325

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Näringsdepartementet har remitterat promemorian En ny beslutsordning för statens försäljning av mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.