Remiss av Ds 2021:32 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden Diarienummer: Ds 2021:32

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Utrikesdepartementet har remitterat promemorian Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (Ds 2021:32).

Remissinstanser:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.