Remiss av betänkandet Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (SOU 2021:82) Diarienummer: Fö2021/01204

Publicerad

Här kan du se vilka instanser som ombetts svara på Försvarsdepartementets remiss av betänkandet Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (SOU 2021:82).

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 31
mars 2022.

Genväg

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.