Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemoria Särskilda bestämmelser om förprövning av ändring av avloppsreningsverksamhet Diarienummer: M2021/02448

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit in till Miljödepartementet på promemorian Särskilda bestämmelser om förprövning av ändring av avloppsreningsverksamhet. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 19
januari 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.