Remiss av Europaparlamentets lagstiftningsresolution med förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och om upphävande av rådets beslut (76/787/EKSG, EEG, Euratom) och den akt om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet som utgör en bilaga till det beslutet Diarienummer: Ju2022/02132

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitiedepartementet - Europa­parla­mentets lag­stift­nings­resolu­tion med förslag till rådets förord­ning om allmänna direkta val av leda­möter av Europa­parla­mentet och om upp­hävande av rådets beslut (76/787/EKSG, EEG, Euratom) och den akt om allmänna direkta val av leda­möter av Europa­parla­mentet som utgör en bilaga till det beslutet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 30 september 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.