En inkluderande diskussion om EU:s framtid

Publicerad

Efter en utmanande tid då kriserna avlöst varandra pågår en diskussion om EU:s framtida utveckling, en diskussion som kommer att fortsätta under 2019.

© European Union 2016 / Källa: EC - Audiovisual Service / Foto: Cristof Echard

Stats- och regeringscheferna i EU:s medlemsländer förutom Storbritannien, antog deklarationer vid de informella toppmötena i Bratislava i september 2016 och i Rom i mars 2017 om EU:s framtid. Deklarationerna handlade om att EU måste bli bättre på att leverera i frågor som berör medborgare i deras vardag. Det handlar bland annat om fred och demokrati, medborgarnas säkerhet samt ekonomisk och social utveckling.

En vitbok med olika vägval för det framtida EU-samarbetet

Under våren 2017 presenterade EU-kommissionen en vitbok med fem scenarier för EU:s framtida utveckling. Denna följdes upp med fem diskussionsunderlag; om Europas sociala dimension, globaliseringen, EMU-fördjupning, det framtida försvarssamarbetet och EU:s framtida finanser. Kommissionen ville med dessa underlag bidra till en bred framtidsdebatt inom det civila samhället och med relevanta aktörer för att främja delaktigheten i utformningen av EU:s politik.

Artikel: En inkluderande diskussion om vitboken om EU:s framtid

Under hösten 2017 redogjorde flera europeiska ledare för sina respektive ambitioner för framtiden. Statsministern höll ett tal om regeringens EU-politik vid Uppsala universitet den 26 oktober, där han betonade vikten av enighet i EU27-kretsen och lyfte fram prioriteringar om en solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld, ett socialt Europa för jobb och tillväxt samt en ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik. Han betonade också att EU måste leverera i politiska sakfrågor som är viktiga för medborgarna. Kommissionens ordförande och Frankrikes president uttryckte i uppmärksammade tal en stark tilltro till EU-samarbetet, men medan den förre bland annat lyfte fram behovet av enighet, betonade den senare möjligheten till ett EU i olika hastigheter. 

Tal: Vårt Europa – vårt gemensamma ansvar

I riksdagen har flera utskott presenterat granskningsutlåtanden om kommissionens vitbok om EU:s framtid och diskussionsunderlag.

En ledaragenda för lösningar på EU:s viktigaste utmaningar

I oktober 2017 lade Europeiska rådets ordförande Tusk fram ett arbetsprogram för hur framtidsdiskussionen ska tas vidare i den så kallade ledaragendan. Denna är sakfrågeorienterad och lägger fast en tidtabell för framtidsdiskussionen i Europeiska rådet som sträcker sig fram till valen till Europaparlamentet våren 2019. Ledaragendan handlar om att hitta lösningar på EU:s viktigaste prioriteringar och politiska utmaningar. Dess fokus ligger på sakfrågor, som till exempel migration, reformen av euroområdet och EU:s framtida finansiering, och inte på EU:s utveckling i stort eller fördragsändringar.

Mer om ledaragendan och tidtabellen för arbetet

Framtidsfrågan fortsatt aktuell under 2019

Diskussionen om EU:s framtid kommer att fortsätta under 2019. Det informella toppmötet i Sibiu i Rumänien den 9 maj väntas fokusera på de övergripande prioriteringar som ska gälla för EU-samarbetet och lägga grunden för den strategiska agendan för 2019–2024 som Europeiska rådet väntas anta vid sitt möte i juni 2019. 

Europaparlamentet bidrar också genom att fram till valet i maj 2019 bjuda in samtliga medlemsländers stats- och regeringschefer att ge sin syn på EU:s framtid samt att ta fram ett betänkande med anledning av framtidsdebatten.

Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt en del av framtidsdiskussionen

Den 17 november 2017 samlades EU:s stats- och regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra aktörer kring en öppen debatt om hur rättvisa jobb och tillväxt kan främjas. Diskussionerna vid toppmötet bidrog till den bredare framtidsdebatten om EU:s sociala dimension. Här hittar du de tre diskussionsunderlagen inför mötet och den sammanfattande rapporten. Längst ner finns en länk till webbsändningarna från mötet.