Diskussionen i Sverige om EU:s framtid

Inom EU pågår en diskussion om EU:s framtida utveckling. Ju fler som engagerar sig i diskussionen, desto bättre är förutsättningarna för att stärka tilltron till det europeiska samarbetet.

Ett antal personer sitter i ett sammanträdesrum.
Regeringen har genomfört ett antal så kallade EU-sakråd kopplade till diskussionen om EU:s framtid. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen arbetar för att ge fler möjlighet att delta i diskussionen. Även på EU-nivå finns möjlighet att delta. 

Så kan du påverka och delta i debatten om EU:s framtid

Arbete för ökad delaktighet i EU

För att medborgare ska kunna påverka och vara delaktiga behövs både kunskap om hur EU fungerar och välfungerade former för påverkan. Regeringen genomför ett omfattande arbete för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. Arbetet omfattar bland annat satsningar för att stärka kunskapen om EU bland centrala aktörer, att förbättra samrådsformerna kring EU-relaterade frågor samt att föra en dialog med myndigheterna om deras med samråd och information i EU-arbetet.

Du kan läsa mer om arbetet här:

EU-handslaget - arbete för ökad delaktighet i EU

Informationsmaterial: Ökad delaktighet i EU 

EU-sakråd om Vitboken om EU:s framtid

Som ett led i diskussionen om EU:s framtid presenterade kommissionen under våren 2017 dels en vitbok innehållande olika vägval för det framtida EU-samarbetet, dels fem diskussionsunderlag i centrala frågor såsom den sociala dimensionen, hur vi ska hantera globaliseringen, den ekonomiska och monetära unionen, EU:s framtida finanser och om det framtida försvarssamarbetet.

Regeringen har genomfört EU-sakråd om vitboken och samtliga fem diskussionsunderlag, där organisationer från det civila samhället och andra relevant aktörer bjöds in att ge sin syn på innehållet.

EU-sakråd om den Europeiska kommissionens diskussionsunderlag för hantering av globaliseringen

EU-sakråd om Europeiska kommissionens diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union 

EU-sakråd om Europeiska kommissionens diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

EU-sakråd om Europeiska kommissionens diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid 

EU-sakråd om kommissionens diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension

EU-sakråd om EU:s framtida utveckling

Seminarier om EU:s framtid

För att ge fler möjlighet att delta i diskussionen har regeringen gett svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) i uppdrag att ta fram rapporter och genomföra seminarier om vilka utmaningar och möjligheter EU står inför och vad det betyder för unionens framtid. Seminarierna hålls runt om i landet.

Seminarier och rapporter om EU:s framtid på Sieps webbplats