Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt arbete

Publicerad

Socialdepartementet ansvarar för regeringens arbete inom EU och internationellt inom Socialdepartementets ansvarsområden.

Inom EU har respektive medlemsstat huvudansvaret för sociala samt hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor. EU stödjer och kompletterar medlemsstaternas politik inom flera av dessa områden. 

Inom några av Socialdepartementets ansvarsområden finns styrande regler i form av EU-förordningar och EU-direktiv. Inom andra områden finns strategier, handlingsplaner och program som anger inriktningen för medlemsstaternas arbete. Medlemsstaterna inom EU samarbetar också för att lära av varandras goda erfarenheter och exempel. 

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet, efter förslag från EU-kommissionen. Rådet består av ministrar från medlemsstaternas regeringar. När Socialdepartementets frågor behandlas i ministerrådets möte deltar berört statsråd. Frågorna behandlas i Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) samt Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (EYCS). Departementets frågor tas även upp inom Rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) samt inom konkurrenskraftsrådet (KKF). 

Berörda utskott inom Europaparlamentet är främst:

 • Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
 • Sysselsättning och sociala frågor (EMPL) 
 • Kultur och utbildning (CULT)
 • Inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)

Inom EU-kommissionen arbetar huvudsakligen följande avdelningar, s.k. generaldirektorat, med Socialdepartementets frågor:

 • Hälsa och livsmedelssäkerhet (SANTE)
 • Sysselsättning, socialpolitik och inkludering (EMPL)
 • Utbildning, ungdom, idrott och kultur (EAC)
 • Rättsliga frågor och konsumentfrågor (JUST)

Socialdepartementets EU-frågor behandlas i riksdagens EU-nämnd och i berörda riksdagsutskott, där statsråden och statssekreterarna regelbundet föredrar aktuella ärenden.

Norden och närområdet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. De fem medlemsländerna roterar ordförandeskapet mellan sig för ett år i taget. Sverige är ordförandeland under 2024. De nordiska regeringarnas samarbete på social- och hälsoområdet bedrivs inom Ministerrådet för social- och hälsopolitik, (MR-S).

Utöver Nordiska ministerrådet deltar Socialdepartementet i:

 • Nordliga dimensionens partnerskap om hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS)
 • Barentsrådet (BEAC)
 • Östersjöstaternas råd (CBSS) 

Internationellt samarbete

De internationella samarbetsorgan som Socialdepartementet deltar i är:

 • Världshälsoorganisationen (WHO)
 • Förenta nationerna (FN)
 • Global Leaders Group on antimicrobial resistance
 • World Anti-Doping Agency (WADA) 
 • Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
 • Europarådet

En viktig del av det internationella samarbetet när det gäller hälsofrågor bedrivs inom ramen för WHO. WHO är FN:s fackorgan för hälsofrågor med uppdrag att leda och samordna internationellt hälsoarbete, stödja medlemsländernas regeringar i att genomföra bästa möjliga hälso- och sjukvårdspolitik samt agera som samordnande auktoritet i det globala hälsoarbetet. 

WHO har ett styrande organ som benämns Världshälsoförsamlingen (World Health Assembly, WHA). WHA behandlar en stor mängd olika sakfrågor, anger riktningen för WHO:s hälsoarbete samt har mandat att godkänna WHO:s budget och arbetsprogram. WHA sammanträder i maj varje år. Delegationerna till WHA leds oftast av de 194 medlemsländernas hälso- och sjukvårdsministrar. Sverige deltar vanligen med statsråd, representanter för Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utrikesdepartementet), generaldirektörerna för Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samt representanter för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Vårdförbundet och Läkarförbundet.

Dagordningar för olika möten inom WHO finns på WHO:s webbplats.

Global Leaders Group on antimicrobial resistance (GLG) har 26 medlemmar och består av världsledare och experter inom olika sektorer som arbetar för att påskynda politiska åtgärder mot antimikrobiell resistens. Gruppen bildades 2020 under FN och träffas fyra gånger årligen. Socialminister Jakob Forssmed är medlem i GLG.  

Kontakt

Registrator, Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Socialdepartementet

WHO:s pandemifördrag och internationella hälsoreglemente

Inom ramen för Världshälsoorganisationen WHO och genom beslut av WHO:s 194 medlemsländer förhandlar man nu fram ett globalt pandemifördrag och gör en översyn av internationella hälsoreglementet. Syftet är att stärka den internationella beredskapen inför pandemier och andra hot mot hälsan.

Laddar...