Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Regeringen beslutar om kärnstöd till multilaterala organisationer för 2015

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har idag fattat beslut om kärnstöd till femton olika FN-organ som bland annat arbetar med att hjälpa människor i nöd, främja kvinnors rättigheter och minska barnadödligheten i världen.

Regeringen beslutar om kärnstöd till multilaterala organisationer för 2015
Isabella Lövin på besök i flyktingläger Libanon Foto: Rodrigue Zahr

Till skillnad från öronmärkt stöd ger kärnstöd multilaterala organisationer möjlighet att fördela resurserna flexibelt efter de behov som finns, eftersom bidragen kanaliseras direkt in i organisationernas budget. Kärnstödet är en förutsättning för att de ska kunna upprätthålla en effektiv organisation. Det ger dem större flexibilitet och möjlighet att planera sin verksamhet långsiktigt, samtidigt agera snabbt på uppkommande kriser. Nödställda och desperata människor ska inte behöva vänta på varje enskild givares analys, bidragshantering och i värsta fall politiska ställningstaganden innan responsen kan sätta igång. Sveriges stöd möjliggör omedelbara insatser till kvinnor, män, flickor och pojkar som i många fall kämpar för sina liv. Som den största givaren av organisationsstöd till FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, har vi bidragit till att de snabbt kunnat nå ut med livsviktigt skydd och hjälp till människor i allt från Ukraina, Irak, Filippinerna, Sydsudan till Etiopien.

Genom det svenska stödet till och engagemanget i multilaterala organisationer når vi dessutom beslutsfattare i princip världens alla länder och får möjlighet att påverka utformningen av strategier och arbetsplaner.

Kärnstödets roll för en feministisk utrikespolitik

Med en feministisk utrikespolitik och som förkämpe för kvinnors rättigheter i världen, utgör Sveriges stöd till multilaterala organisationer även en viktig möjlighet att driva frågor som kvinnors rättigheter och ekonomiska egenmakt.

UN Women, där Sverige är en mycket central aktör, har samordningsansvaret för FN-organens arbete med jämställdhet och utgör ett nyckelorgan för att driva på jämställdhetsarbetet inom FN. UN Women har också spelat en mycket aktiv roll i framtagandet av de nya hållbara utvecklingsmålen och framgångsrikt tillsammans med Sverige verkat för ett fristående mål om jämställdhet.

Sverige är vidare största kärnstödsgivare till FN:s befolkningsfond, UNFPA, som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med fokus på kvinnor, flickor och ungdomar.

Sverige har även bidragit till att FN:s livsmedelsprogram WFP nu har ett modernt jämställdhetsarbete där även män och pojkar inkluderas i genomförandet.

Sweden can make a real difference in gender equality

Stöd till kvinnor i krig och konflikt

Kvinnor och flickor utgör omkring hälften av världens 59,5 miljoner tvångsfördrivna människor. De är särskilt utsatta på flykt, då risken att utsättas för könsbaserat och sexuellt våld ökar, vilket bland annat varit fallet under de förvärrade kriserna i Irak och Sydsudan under det gångna året.

FN:s flyktingorgan UNHCR arbetar integrerat med jämställdhetsfrågorna inom den gängse verksamheten vad gäller exempelvis upprättandet av flyktingläger, utbildning och matdistribution, såväl som med specifika insatser mot sexuellt- och könsbaserat våld. Sverige var 2014 femte största bilaterala givare till FN:s flyktingorgan UNHCR och har även genom Sida ett riktat stöd till implementeringen av UNHCR:s strategi mot sexuellt och könsbaserat våld.

Konflikter och naturkatastrofer förstärker existerande ojämlikheter mellan könen. Sårbara grupper, inklusive kvinnor och flickor, blir alltmer utsatta. Sverige har arbetat proaktivt för att motverka detta i olika sammanhang, exempelvis via FN:s kontor för humanitära frågor, OCHA, som har en samordnande roll och bygger kapacitet i det humanitära systemet med hjälp av genderrådgivare.

Sverige kommer vidare att ta över ordförandeskapet i Call to Action on Protection of Girls and Women from Gender Based Violence in Emergencies för 2015-2016, ett initiativ som ligger i linje med Sveriges starka profil inom såväl det humanitära området som jämställdhetsområdet.

Mot sjutton nya globala hållbara utvecklingsmål

I september detta år förväntas FN:s generalförsamling att anta sjutton nya globala hållbara utvecklingsmål (Sustatainable development goals, SDGs). Dessa ska ersätta de åtta så kallade millenniemålen. Kärnstöden är såklart inte bara viktiga för de hållbara utvecklingsmålen, de har även spelat en central roll för arbetet med att uppnå millenniemålen. Kärnstöden har bidragit till att de multilaterala organisationerna har kunnat fokusera på millenniemålen utefter sina komparativa fördelar.

Stora utmaningar kvarstår, men genom Sveriges aktiva engagemang i organisationernas styrelser och via våra representationer i världen har vi god insikt i verksamheten och möjlighet att se till att medlen verkligen används på avtalat sätt. Vi kommer även att föra en dialog kring centrala frågor med organisationerna i syfte att uppnå förändringar och resultat som ligger i linje med den svenska feministiska utrikespolitiken.

Kärnstödet i siffror

Organisation

2015 (milj kronor)

(CERF) 
FN:s fond för katastrofbistånd
410
(GAVI) 
Gavi vaccinalliansen
350
(ICRC) 
Internationella Rödakorskommittén
50
(UN Women) 
FN:s enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter
70
(UNAIDS) 
FN:s samlade program mot hiv och aids
200
(UNCDF) 
FN:s kapitalutvecklingsfond
24,7
(UNDP) 
FN:s utvecklingsprogram
495
(UNFPA) 
FN:s befolkningsfond
485
(UNHCR) 
FN:s flyktingkommissarie
  640
(UNICEF) 
FN:s barnfond
525
(UNODC) 
FN:s organ mot narkotika och brottslighet
35,5
(PBF) 
FN:s fredsbyggande fond
57,6
(WFP) 
Världslivsmedelsprogrammet  
550
(IDEA) 
Internationella institutet för demokrati och fria val
42,6
(OECD-DAC) 
Biståndskommittén vid organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
8