Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

World Food Day – solidaritet i kampen mot hunger och fattigdom

Publicerad

Den 16 oktober varje år uppmärksammar FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO, World Food Day, för att påminna om de problem som orsakas av fattigdom och hunger i stora delar av världen. Den 16 oktober i år fyller FAO dessutom 70 år. Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillika ordförande i Svenska FAO-kommittén, berättar i en intervju mer om regeringens engagemang i FAO.

En kenyansk kvinna tröstar sitt undernärda barn.
En kenyansk kvinna tröstar sitt undernärda barn. Foto: ©FAO/Ami Vitale

FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation (FAO) uppmärksammar den 16 oktober varje år World Food Day med olika teman. Årets tema handlar om sociala skyddsnät och jordbruk och hur den onda cirkeln av fattigdom på landsbygden kan brytas.


Elisabeth Backteman, statssekreterare hos Sven-Erik Bucht och tillika ordförande i Svenska FAO-kommittén, varför är World Food Day viktigt att uppmärksamma?


– FAO:s huvudsakliga mål är att bidra till en global livsmedelsförsörjning så att hunger försvinner från jorden. World Food Day, eller världshungerdagen som det ibland heter, ska påminna oss om detta och de problem som fattigdom och hunger verkligen orsakar i världen. Det finns siffror som visar att var nionde människa i världen inte har tillräckligt att äta, så FAO behövs och har mycket kvar att göra för att hjälpa medlemsländerna att bygga strukturer som ger alla möjlighet till ett liv fritt från hunger.

– Syftet med dagen är också att faktiskt visa på de framgångar som finns. I Sverige uppmärksammar vi detta med ett seminarium med Svenska FAO-kommittén kring temat för årets världshungerdag Social Protection and agriculture: breaking the cycle of rural poverty, som ungefär kan översättas till sociala skyddsnät och jordbruk: att bryta den onda cirkeln av fattigdom på landsbygden. Där kommer bland annat en representant för FAO redovisa resultat och berätta vad som händer inom detta område, men också andra organisationers globala arbete tas upp. Frågor som dessa kommer även att behandlas nu i dagarna när Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning möts i Rom för att diskutera vattnets betydelse för livsmedelsproduktionen, ett område som i högsta grad är aktuellt mot bakgrund av klimatförändringarna, säger Elisabeth Backteman.

Program och inbjudan till seminarium på SIANI:s webbplats

Statssekreterare Elisabeth Backteman
Statssekreterare Elisabeth Backteman Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Hur ser Sveriges engagemang i FAO ut?

– Sverige lägger stor vikt vid FN-systemet och har generellt en lång FN-tradition. Den svenska regeringen menar att FN:s organisationer spelar en viktig roll för att komma till rätta med globala utmaningar och problem. Sverige är en aktiv medlem i FAO och bidrar årligen med nästan 200 miljoner kronor för att organisationen ska kunna genomföra sitt viktiga uppdrag. I år fyller FAO 70 år och vi vill uppmärksamma och påminna om att organisationen behövs än mer idag än när den bildades 1945. De globala utmaningarna har blivit fler, mer komplicerade och komplexa, så kunskapsöverföring och åtgärder måste ske på global nivå, säger Elisabeth Backteman.

– Ett område där FAO:s roll kommer att bli allt viktigare är i hanteringen av klimatförändringarna, som i hög grad påverkar jord- och skogsbruket och även fisket. Sverige kommer därför att verka för att de nya hållbarhetsmålen, SDG, blir en central del av FAO:s verksamhet framöver, bland annat i genomförandet av SDG 2 om att utrota hungern. Vi är också aktiva för att lyfta fram FAO:s uppgift att tillsammans med WHO bekämpa den ökande antibiotikaresistensen, en annan av de globala utmaningarna som det brådskar att finna lösningar på.

Hur ser du att den svenska regeringen kan arbeta med de här frågorna?

– Sverige bidrar som sagt med nästan 200 miljoner kronor per år för att stötta FAO i dess centrala uppdrag. Sverige arbetar samlat genom att hela Regeringskansliet, våra myndigheter i förening med det civila samhället och den privata sektorn ser till att ta oss an frågorna tillsammans med andra länder och partners. Jordens befolkning ökar stadigt år från år och för att föda en växande befolkning måste vi bli resurseffektiva och använda mark, vatten och energi på ett hållbart sätt. Detta gäller givetvis även för livsmedelsproduktionen i vårt land, och det tar vi till exempel med oss in i arbetet med livsmedelsstrategin, säger Elisabeth Backteman.

Fakta: World Food Day

Varje år sedan ett par decennier tillbaka uppmärksammar FAO World Food Day den 16 oktober, samma dag som organisationen bildades 1945, med olika teman. FAO är därmed det äldsta FN-organet. Syftet med WFD är att påminna om de oerhörda problem som orsakas av fattigdom och hunger i stora delar av världen.
Förhoppningen är att uppmärksammandet av World Food Day ska bidra bland annat till att:

• öka allmänhetens medvetenhet om problemen
• uppmärksamma framgångar inom livsmedels- och jordbruksutveckling
• uppmuntra landsbygdens befolkning och då särskilt kvinnor och underprivilegierade grupper, att delta i beslut och aktiviteter som påverkar deras levnadsförhållanden och samarbete mellan utvecklingsländer.

Fakta: Sverige och FAO

Sveriges koppling till FAO går långt tillbaka. Svenska FAO-kommittén bildades redan 1950 i syfte att lämna rådgivning till den svenska regeringen i frågor kring tryggad global livsmedelsförsörjning och ska även sprida information om FAO:s verksamhet i Sverige. I kommittén ingår representanter från bland annat civilsamhället och privata sektorn samt forskningen.

FAO är den enda instansen i världen som vet hur det står till i världens skogar, hur de globala fiskebestånden i världshaven ser ut, vad som kan göras för att undvika utfiskning, hur situationen för naturresurser globalt ter sig och kan bistå sina medlemsländer i att bekämpa gränsöverskridande smittsamma djur- och växtsjukdomar, som kan få allvarliga konsekvenser om de inte stoppas i tid.