Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Frågor och svar om bidrag till glasögon för barn och unga

Publicerad

Regeringen har vid regeringssammanträdet den 4 februari beslutat om en förordning som innehåller bestämmelser om bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga enligt lagen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga. Lagen och förordningen träder i kraft den 1 mars 2016.

Barn med glasögon och solhatt dricker ur blå plastmugg på stranden
Landstinget ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga. Folio

Varför inför regeringen detta bidrag?

Syftet med bidraget är att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19 år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola som på fritiden. Det bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda förhållanden. En mer jämlik tillgång på glasögon bedöms motverka att barn och unga som lever i familjer i ekonomisk utsatthet och i dag inte får bidrag för glasögon hamnar i utanförskap. Bidragsgivningen till standardglasögon för barn och unga i åldern 8–19 år ser olika ut i olika landsting i dagsläget. Vissa landsting ger bidrag, andra inte och hur mycket landstingen ger skiljer sig åt.

Hur stort är bidraget?

Bidraget ska uppgå till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden.

Vad innefattar bidraget?

Bidrag ges för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i åldern 8–19 år.

Hur gammal kan jag vara för att få bidraget?

Bidrag ges från 8 år till och med det år då den unge fyller nitton år.

Kommer bidrag ges även för borttappade glasögon?

Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser.

Hur tar jag del av bidraget?

För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker.

Bidragshanteringen sker genom landstingen och att de har frihet att betala ut bidraget på det sätt som de anser är mest ändamålsenligt.

Varför riktar sig bidraget enbart till barn och unga i ålder 8-19 år?

Alla landsting ger i dag bidrag för standardglasögon till barn i åldern 0–7 år. Det är dock få landsting som ger bidrag till standardglasögon till barn och unga över 8 år och hur stora bidragen är varierar beroende på landsting.

Kommer det att se likadant ut i alla landsting?

Bidragsgivningen ser i dagsläget olika ut i olika landsting. Vad den nya lagen och förordningen anger är att landstingen nu ska lämna bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.