Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Stort intresse för Svenska från dag ett

Publicerad

Svenska från dag ett är en satsning för att ge nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för, och inblick i, det svenska samhället. Ett viktigt syfte är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

För att genomföra undervisning i svenska och samhällsorientering, Svenska från dag ett, har studieförbunden, och från augusti 2016 även folkhögskolorna, tilldelats ett statsbidrag. Nu kommer också bidrag att kunna fördelas av studieförbundet SISU Idrottsutbildarna för verksamhet inom ramen för satsningen. De involverade aktörerna har själva kunnat bestämma hur och var verksamheten ska anordnas. Studieförbund och folkhögskolor har också själva rekryterat deltagare. Ett genomgående drag har varit att så långt möjligt deltagaranpassa verksamheten.

- Svenska från dag ett är en möjlighet för nyanlända att börja lära sig svenska så fort som möjligt. Vi har haft ett problem i Sverige med att väntan på besked om asyl kan bli lång, passiv och väldigt ensam. Just det försöker vi bryta med Svenska från dag ett, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Intresset från både anordnare och deltagare har varit stort; Svenska från dag ett anordnas i 257 av Sveriges 290 kommuner. Från den 15 augusti 2015 till och med den 31 december 2015 deltog drygt 60 000 individer, vilket motsvarar ca 37 procent av alla asylsökande som kom till Sverige under 2015.

Under perioden 1 januari 2016 till och med den 5 september 2016 har 41 532 unika personer deltagit i Svenska från dag ett.

Verksamheten har vänt sig till två grupper av deltagare; dels till asylsökande som bor antingen på Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) eller i eget boende (EBO), dels till personer som fått uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Svenska från dag ett har i de flesta fall bedrivits som traditionella studiecirklar. Studiecirklarna har oftast varit språkinriktade eller handlat om samhällsfrågor, jämställdhet och kultur. Bland övriga ämnen märks exempelvis media, miljö, datorer. Det har även funnits inslag av verksamhets-/studiebesök, idrottsaktiviteter, körsång, friskvård, matlagning etc.

En positiv effekt av Svenska från dag ett har varit att etableringen i samhället kunnat påskyndas och tiden för att kunna lära sig svenska har kunnat förkortas. Satsningen inleddes den 15 augusti 2015, då förordningen trädde i kraft. Arbetet med att anordna verksamhet har fortsatt med oförminskad kraft under 2016. Fortsatt verksamhet planeras också för åren fram till 2020. Från augusti 2016 kan även folkhögskolorna ansöka om statsbidrag för att anordna verksamhet.

Från hösten 2016 anordnar studieförbund även så kallad Vardagssvenska. Det är en mer avancerad form av språkundervisning och kan ses som en påbyggnad på Svenska från dag ett. För Vardagssvenska ställs högre krav på lärarna, undervisningen ska innefatta ett visst antal timmar etc.

Under perioden 15 aug–5 sept 2016 har 328 unika personer deltagit i Vardagssvenska.