Samtal från Sverige tillsammans

Publicerad

Under 2018 har statssekreterare Anders Kessling fortsatt dialogen om nyanländas etablering.

Vad har du fått höra under dina möten runt om i landet?

– Det som ofta framhålls som det viktigaste är att alla berörda aktörer – kommuner, företag, Arbetsförmedling och civila samhället – samarbetar och tar ett gemensamt ansvar. Det gör att arbetet går smidigare och resultaten blir bättre. Behovet av att fokusera på kompetensförsörjning framhålls också. Den vilja och de förmågor som nyanlända och utrikes födda har lyfts fram som en möjlighet att få kompetensförsörjningen att fungera.

– Civilsamhällets betydelse har ofta lyfts fram i samtalen. Det har tagits många nya positiva initiativ sedan 2015. Det har också framkommit att det har fungerat som bäst när civilsamhället har varit med även i de strategiska diskussionerna och i utformningen av arbetet. Men det har också lyfts fram att det finns fler utmaningar framöver. Det finns ett behov av att visa hur insatserna hänger ihop och bildar en helhet som kan leda till arbete eller utbildning.

Vad kan olika aktörer bidra med och hur kan insatserna användas så att de förstärker varandra?

– Arbetet måste göras i fungerande samarbetsformer och där har Delegationen för unga och nyanlända i arbete (DUA) och samarbetena kring lokala jobbspår varit viktigt. Det är en fortsatt utmaning att hitta bostäder och vad som händer i de fall där tillfälliga hyreskontrakt har använts.

– Många av de regionala företrädarna har även belyst att utbildningssystemet har stora utmaningar. Främst har det handlat om svårigheter att få fram rätt kurser i rätt omfattning, till exempel har det handlat om lärarbrist och brist på utbildningslokaler.

Hur har regeringen tagit tillvara på synpunkterna och tankarna från samtalen? Vad vill regeringen göra nu?

– Vi har genom dialogerna kontinuerligt fått lägesbilder av hur det fungerar och vilka frågor man regionalt och lokalt tycker är mest aktuella. Vi har också fått många inspel och förslag på vad som borde göras. Dessa inspel har varit viktiga, inte minst för att prioritera regeringens arbete till de för verksamheterna viktigaste frågorna.

– Regeringen har också fått förslag från Mottagandeutredningen på hur mottagandet under den första tiden i Sverige kan bli mer sammanhållet och fungera bättre. Dessa förslag är nu ute på remiss och det förs en bred dialog om vilka förbättringar som bör göras.

– Arbetet fortsätter även med att förverkliga överenskommelsen med arbetsmarknadens parter om att införa etableringsjobb. Vi avser att fortsätta att förtydliga individens ansvar samt förstärka de möjligheter som behövs.  

I oktober 2015 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att starta satsningen med 100-klubben, ett extra stöd åt arbetsgivare som kan ta emot 100 nyanlända inom tre år. Vad är resultatet från satsningen hittills? Vad har man lärt sig?

– 100-klubben har gett positiva resultat. Ett stort antal företag har engagerat sig i satsningen och drygt 3700 personer har deltagit. Praktiken är ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden. Ofta behövs en kedja av insatser som utbildning, praktik och subventionerade anställningar för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Från både företag och Arbetsförmedlingen har det framförts att man vill fortsätta arbeta tillsammans. Initiativ som 100-klubben är en viktig del i arbetet med att klara kompetensförsörjningen.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar 100-klubben