Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Förbättrad tillgänglighet till digital offentlig service

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till genomförande av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Förslagen innebär att till exempel hemsidor och digitala tjänster som tillhandahålls av offentlig sektor ska bli mer tillgängliga.

I propositionen föreslås en ny lag som syftar till att webbplatser och mobila applikationer inom offentlig sektor ska bli mer tillgängliga, framför allt för personer med funktionsnedsättning. Detta ska uppnås genom att bland annat ställa tydligare krav på hur sådan digital service ska vara utformad för att vara tillgänglig.

I propositionen finns även förslag som går utöver direktivets miniminivå genom att krav på tillgänglighet föreslås gälla även för vissa privata aktörer som verkar inom områdena förskola, skola, högskola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Krav på tillgänglighet ska, så långt det är möjligt, även ställas på digital service som tillhandahålls via sociala medier av aktörer som omfattas av den föreslagna lagen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.